Službeni glasnik BiH, broj 83/20

Na osnovu člana 203. stav 3., a u vezi sa članom 252. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 54/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini i Policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREĐAJI I OPREMA U PROMETU NA CESTAMA


Član 1.


U članu 23. Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama ("Službeni glasnik BiH", br. 23/07, 54/07, 101/12 i 26/19), iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, na krovu motornog vozila može biti postavlјen svjetlosni uređaj u komercijalne svrhe, na način da je postavlјen na sredini krova i fiksiran da se ne pomjera, da površina njegovog oslanjanja na krov ne prelazi više od 30% površine krova, da svjetlost koju emitira nije paralelna sa osom puta, da ne emitira svjetlost boje koju emitira pokretno svjetlo (reflektor), rotacijska i treptava svjetla, a snop svjetlosti ne zaslјeplјuje i ne odvraća pažnju vozača i drugih učesnika u prometu.".

Član 2.


Član 46. mijenja se i glasi:


"Član 46.

(1) Pod vjetrobranom, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se staklo na čelnoj strani motornog vozila.

(2) Vjetrobran i sva stakla na motornom ili priklјučnom vozilu, osim prednjeg vjetrobrana na motociklu i mopedu, lakom triciklu i četverociklu bez kabine vozača, triciklu i četverociklu koji nemaju kabinu vozača, trebaju:

a) omogućiti potpunu prozirnost i preglednost bez bilo kakvih uočlјivih krivlјenja objekata koji se vide kroz vjetrobransko staklo, koja neće unositi zabunu u bojama koja se koriste za rad semafora (svjetlećih znakova) i ostalih znakova u prometu i koja će u slučaju eventualnog loma omogućiti vidlјivost ceste i pružiti mogućnost sigurnog zaustavlјanja.

b) smanjiti moguće povrede vozača i putnika na što je moguće manju mjeru te biti otporne na sve atmosferske i temperaturne uvjete, hemijska djelovanja, sagorijevanje i abraziju.

c) za vjetrobranska stakla je dopušten odgovarajući nivo oštećenja koje ne remeti normalnu vidlјivost kroz vjetrobransko staklo i koja nemaju tendenciju dalјnjeg širenja.

Dozvolјene granice oštećenja vjetrobranskog stakla određene su zavisno od kategorije vozila i pozicije oštećenja na vjetrobranskom staklu.

Vjetrobransko staklo podijeljeno je na zone A, B i C:
- Zona "A" je površina vjetrobrana koja predstavlja neposredno vidno polјe vozača. Granice zone određene su površinom vjetrobrana u oblasti koju zahvata brisač, širine 290 mm za vozila kategorije M1 i N1, odnosno 350 mm za vozila kategorije M2, M3, N2 i N3, mjerene tako da središnja osa točka upravlјača predstavlјa i središnju osu ove površine.

- Zona "B" je ostatak površine vjetrobrana koju zahvataju brisači.

- Zona "C" je ostatak površine vjetrobrana, koji nije zahvaćen zonama "A" i "B".

Dozvoljene granice oštećenja su:

- Zona "A": oštećenje u ovom području treba biti unutar kruga promjera 10 mm (dopuštena su maksimalno dva oštećenja, uz uvjet da su na međusobnom rastojanju većem od 100 mm).

- Zona "B": oštećenje u ovom području za vozila kategorije M1 i N1 treba biti unutar kruga promjera 40 mm, a za ostala vozila treba biti unutar kruga promjera 20 mm ili može biti linijska napuklina dužine 30 mm (dopuštena su maksimalno dva oštećenja, uz uvjet da su na međusobnom rastojanju većem od 100 mm).

- Zona "C": oštećenje u ovom području treba biti unutar kruga promjera 40 mm (dopuštena su maksimalno dva oštećenja, uz uvjet da su na međusobnom rastojanju većem od 100 mm)."

(3) Nije dozvolјeno naknadno zatamnjivanje vjetrobrana.

(4) Mogu se dodatno zatamniti:

a) bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, postavlјanjem homologiranih folija, tako da ukupna providnost staklene površine nakon postavlјanja folije iznosi najmanje 70%;

b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo motornih vozila, postavlјanjem homologiranih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala;

c) zadnja i bočna stakla autobusa postavlјanjem reklamnih folija u skladu sa članom 113. stav (3) ovog pravilnika;

d) zadnje staklo motornog vozila, namijenjenog za obavlјanje privredne djelatnosti za koju su registrirani, postavlјanjem reklamnih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala.

(5) Stepen refleksije stakala na vozilu iz stava (4) ovog člana ne smije da prelazi 15% kako ne bi došlo do zaslјeplјivanja drugih učesnika u prometu.

(6) Homologirane folije iz stava (4) tač. a) i b) ovog člana nakon 1. 6. 2021. godine sadrže nalјepnicu sa jedinstvenim serijskim brojem koja se postavlјa u donjem uglu stakla između folije i stakla, odnosno na staklo i to prilikom ugradnje folija, pored homologacijske oznake stakla i to da ne prekriva tu oznaku, dimenzija nalјepnice 10x40 mm, a servis je dužan da vlasniku vozila izda pisanu potvrdu A4 formata o ugrađenoj foliji, koja, pored naziva servisa koji je izvršio postavlјanje i datuma i vremena postavlјanja folije, sadrži:

a) naziv proizvođača unutrašnje plastične prevlake,

b) vrstu unutrašnje plastične prevlake (komercijalna oznaka, način proizvodnje, klasa materijala),

c) deblјinu unutrašnje plastične prevlake,

d) boju unutrašnje plastične prevlake,

e) propustlјivost svjetlosti,

f) stepen refleksije,

g) serijsku oznaku postavlјene nalјepnice,

h) izjavu servisa da su ispunjeni svi uvjeti prema UN/ECE R43.".

(7) Vjetrobrani moraju biti slojeviti-laminirani, odnosno ne smiju biti od kalјenog (sa oznakom u znaku homologacije "TOUGHENED" ili "TEMPERED") stakla ni kada se naknadno zamjenjuju.

(8) Nalјepnica i potvrda za postavlјene folije iz stava (6) ovog člana važe do roka do kada su postavlјene folije na vozilu na koje se odnosi nalјepnica i potvrda.

(9) Nakon 1.6.2023. godine na staklima vozila registriranih u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti folija koja ne ispunjava uvjete propisane ovim članom.

(10) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, kao i vozila vrlo usko specijalizirane namjene koja se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.".

Član 3.


Član 155. se briše.


Član 4.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-3185/20
18. decembra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!